สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

Thai Personal Data Protection Auditors and Consultants  Association (TPDPA)

วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • การเป็นศูนย์รวมของบุคคล กลุ่ม ชมรม หรือองค์กรนิติบุคคลที่เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้พัฒนาเครื่องมือและหรือผู้ให้บริการทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเป็นศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
  • สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก ตลอดจนบุคคลและองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
  • เป็นหน่วยงานที่ประกอบกิจการในการเป็นวิทยากรให้คำปรึกษา ประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้นตลอดจนพิจารณาคัดเลือก จัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
  • ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันตอบปัญหา PDPA

     เนื่องในโอกาสพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

นายกสมาคม

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

อุปนายก

นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

อุปนายก

นายสุกฤษ โกยอัครเดช

กรรมการและเลขาธิการ

นายทรงพล หนูบ้านเกาะ

กรรมการและนายทะเบียน

นางลาภิสรา แสงซื่อ

กรรมการและเหรัญญิก

นายรักติ ญวนกระโทก

กรรมการด้านสิทธิประโยชน์สมาชิก

นายไผท โฆษจันทร

กรรมการด้านส่งเสริมความรู้รักษา ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

นายณัฏฐ์ ธนวนกุล

กรรมการด้านพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวมยุรี ชวนชม

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์คำลือ

กรรมการ

นายยงยุทธ เจริญรัตน์

กรรมการ

นางสาวดวงดาว สำนองสุข

กรรมการ