การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคม TPDPA
เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางของสมาคม

สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางของสมาคมฯ เนื่องด้วยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวาระนี้มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย” โดย อ.เธียรชัย ณ นคร

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

09.30 น. – 10.00 น. : ลงทะเบียน

10.00 น. – 10.30 น. : ปาฐกถาพิเศษ โดย นายเธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย”

10.30 น. – 11.30 น. : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 แถลงผลการดำเนินกิจการของสมาคมฯ

2.2 ทิศทางของสมาคมฯ ปี 2567 – 2568

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณา

3.1 รับรองงบการเงิน

3.2 พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่าย

3.3 แก้ไขตำแหน่งของกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

วาระที่ 4 อื่นๆ

ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11.30 น. – 12.00 น. : ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น. : ปิดการประชุม 

หมายเหตุ: – กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 10 ห้อง 71003 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ

ติดต่อสมาคม