TPDPA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี แถลงผลการดำเนินงานและแสดงวิสัยทัศน์ในปีถัดไป

นอกจากนี้ยังมี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย”
สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินกิจการในปีที่ผ่านมา และทิศทางของสมาคมในปีถัดไป
 
และในวาระนี้มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย” โดย อ.เธียรชัย ณ นคร – ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีประเด็นสำคัญในเรื่องของกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยคำสั่งทางปกครอง, การประกาศกฎหมายลำดับรองฉบับใหม่, การเปิดเผยสถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะ หรือจะเป็นเรื่องของจุดสมดุลระหว่าง AI กับกฎหมาย PDPA และการซื้อขายข้อมูลอย่างถูกต้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำลังขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผล
ติดต่อสมาคม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคม TPDPA
เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางของสมาคม

สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางของสมาคมฯ เนื่องด้วยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวาระนี้มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย” โดย อ.เธียรชัย ณ นคร

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

09.30 น. – 10.00 น. : ลงทะเบียน

10.00 น. – 10.30 น. : ปาฐกถาพิเศษ โดย นายเธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง “ทิศทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย”

10.30 น. – 11.30 น. : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 แถลงผลการดำเนินกิจการของสมาคมฯ

2.2 ทิศทางของสมาคมฯ ปี 2567 – 2568

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณา

3.1 รับรองงบการเงิน

3.2 พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่าย

3.3 แก้ไขตำแหน่งของกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

วาระที่ 4 อื่นๆ

ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11.30 น. – 12.00 น. : ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

12.00 น. : ปิดการประชุม 

หมายเหตุ: – กำหนดการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 10 ห้อง 71003 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ

ติดต่อสมาคม

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล International Data Privacy Day ปี 2567

⚠ เรื่องจริงเกี่ยวกับ PDPA ‼️ คนไทยรู้ว่ามี 87% แต่เข้าใจดีเพียงแค่ 3%
สรุปผลสำรวจพบว่าประชาชนกว่า 87% รู้ว่ามี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, 6% เคยศึกษาข้อมูล, 3% มีความเข้าใจดี และ 2% ไม่ทราบเลย
PDPA Thailand และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) และพันธมิตร ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME Thai), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) รวมเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ความเป็นส่วนตัว, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล International Data Privacy Day ปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-25 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆ กว่า 6,000 คน โดยมีคำถามที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ที่อยู่
6. พร้อมเปิดเผยข้อมูลของตนเองต่อไปนี้ในผ่านกิจกรรมใด
7. กิจกรรมใดที่ทำให้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล
8. พิจารณาการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น
9. คิดว่าความเสี่ยงแบบใดที่กังวลมากที่สุด จากการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
10. คิดว่าข้อมูลสามารถเปิดเผยแก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้หรือไม่
11. ตระหนักว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการใดบ้างตามกลุ่มต่างๆ
12. คิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน จะได้รับการดูแล คุ้มครอง และปฎิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ดีเพียงใด
13. มีความตระหนักหรือมีความกังวล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
14. หากมีเหตุการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของกิจการดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคล
15. มีความตั้งใจที่จะขอใช้สิทธิ์ในการลบ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจการที่ได้ให้สิทธิในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร
16. รู้ว่ามี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA หรือไม่
ดาวน์โหลดผลสำรวจได้ที่ 👉 : https://pdpathailand.info/present-survey-pdpa

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล

📣 ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล
📆 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2567
⏰ เวลา 13.30 – 15.30 น.
🎊 รับชมผ่าน Zoom Webinar @Invite Only
ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🥳 พิเศษ !! ลงทะเบียนผ่าน Zoom Webinar @Invite Only รับฟรี ! ผลสำรวจของแบบสอบถาม “การตระหนักความเป็นส่วนตัวและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) ร่วมกับ PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในประเด็นการตระหนักความเป็นส่วนตัวและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องในวันแห่งข้อมูลส่วนบุคคลสากล เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมๆ กัน
เสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA และ DPO
🔵 ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
🔵 ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช เลขาธิการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ อุปนายกและประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์ไผท โฆษจันทร กรรมการและประธายฝ่ายส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
🔵 อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
🔵 อาจารย์มยุรี ชวนชม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
สนใจสอบถามเพิ่มเติม :
📌 Website : www.tpdpa.or.th

ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”

ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”
.
เสวนาแบบเรียนรู้รวบยอด PDPA กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเรื่อง PDPA ของประเทศไทย ตอบทุกข้อสงสัย ก้าวทันทุกเหตุการณ์และข้อกฎหมาย ลงมือปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เปลี่ยนความเสี่ยงของผลกระทบทางกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำงานเชิงรุกร่วมกันของ DPO (Data Protection Officer) กับระบบการจัดการด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (PDPMS)
.
พบกัน
📆 วันที่ 21 กันยายน 2566
⏰ เวลา 13.00 น. – 16.15 น.
📌 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม 1-2 ชั้น 6
📎 จำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 ท่าน / บริษัท
.
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
📞 คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 395
📞 คุณนัคมน ภู่ทอง เบอร์ 02-6171727 ต่อ 308
📞 คุณจรัสศรี บุญจันทร์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 303
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566 เท่านั้น
ลงทะเบียน https://app.masci.or.th/train?t=1870

เริ่มแล้ว ! โครงการแข่งขันตอบปัญหา PDPA ที่ “นิด้า” ชิงรางวัลกว่า 2 หมื่น !!

🎉 เริ่มแล้ว ! โครงการแข่งขันตอบปัญหา PDPA ที่ “นิด้า” ชิงรางวัลกว่า 2 หมื่น !!
🎉 เริ่มแล้ว ! บรรยากาศโครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
.
โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน โดยศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
.
🤓 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนได้รับสิทธิเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานนี้เพื่อยกระดับทักษะความรู้ดังกล่าว
โดยการแข่งขันมี 2 รอบ ได้แก่
• ช่วงเช้าแบบทดสอบปรนัย
• ช่วงบ่ายแบบทดสอบอัตนัย
🎉 สำหรับเงินรางวัลของโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” มีดังนี้
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลที่ 2 รางวัล 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลที่ 3 รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชมเชย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection เพื่อศึกษาก่อนการแข่งขัน
✨ โดยรายละเอียดจัดแข่งขันโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย
• ประเภทบุคคล โดยผู้ร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามของตัวเอง หรือโดยสถาบันการศึกษาจัดส่ง
• การแข่งขัน มีทั้งสิ้น 2 รอบ โดยแบ่งเป็น
– รอบแรก สอบปรนัย (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด 20 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
– รอบชิงชนะเลิศ สอบข้อเขียน (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้กฎหมาย PDPA มาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ตามที่กำหนด พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
.
🎥โดยตลอดกิจกรรมดังกล่าวมีการ LIVE ผู้สนใจสามารถติดตามเข้าชมบรรยากาศได้ที่เพจ PDPA Thailand และเพจ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย TPDPA

โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

     ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยต่อไป


     โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะจัดขึ้นในที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

#pdpa #pdpacontest #nidalaw #tpdpa #pdpathailand #privacylaw