เริ่มแล้ว ! โครงการแข่งขันตอบปัญหา PDPA ที่ “นิด้า” ชิงรางวัลกว่า 2 หมื่น !!

🎉 เริ่มแล้ว ! โครงการแข่งขันตอบปัญหา PDPA ที่ “นิด้า” ชิงรางวัลกว่า 2 หมื่น !!
🎉 เริ่มแล้ว ! บรรยากาศโครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
.
โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน โดยศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
.
🤓 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนได้รับสิทธิเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานนี้เพื่อยกระดับทักษะความรู้ดังกล่าว
โดยการแข่งขันมี 2 รอบ ได้แก่
• ช่วงเช้าแบบทดสอบปรนัย
• ช่วงบ่ายแบบทดสอบอัตนัย
🎉 สำหรับเงินรางวัลของโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” มีดังนี้
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลที่ 2 รางวัล 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลที่ 3 รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชมเชย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
• ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection เพื่อศึกษาก่อนการแข่งขัน
✨ โดยรายละเอียดจัดแข่งขันโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย
• ประเภทบุคคล โดยผู้ร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามของตัวเอง หรือโดยสถาบันการศึกษาจัดส่ง
• การแข่งขัน มีทั้งสิ้น 2 รอบ โดยแบ่งเป็น
– รอบแรก สอบปรนัย (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด 20 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
– รอบชิงชนะเลิศ สอบข้อเขียน (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้กฎหมาย PDPA มาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ตามที่กำหนด พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
.
🎥โดยตลอดกิจกรรมดังกล่าวมีการ LIVE ผู้สนใจสามารถติดตามเข้าชมบรรยากาศได้ที่เพจ PDPA Thailand และเพจ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย TPDPA