โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

     ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ร่วมกันจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยต่อไป


     โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะจัดขึ้นในที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

#pdpa #pdpacontest #nidalaw #tpdpa #pdpathailand #privacylaw